(+48) 223 078 745

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné

povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a

GDPR, a teda že:

Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to

predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností či udeleného

súhlasu. Plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania

osobných údajov. Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv

podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Informácie o ochrane osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany On Line Group  s. r. o. ako

prevádzkovateľa, vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá

osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR, ktoré sme koncipovali

formou otázok, a to tak, aby tieto informácie boli pre Vás zrozumiteľné, prehľadné a

praktické:

Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov na webových stránkach www.sk.betaprotect.com podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zákon“) je spoločnosť:

On Line Service Group s. r. o.

Nová 433/1

054 01 Levoča

IČO: 52 840 131, DIČ: 2121164342

IČDPH: SK 2121164342

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 48074/V.

Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, tj. určujeme, ako budú osobné údaje

spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadné ďalšie sprostredkovateľov,

ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. Ak sa na nás budete chcieť v priebehu

spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať elektronicky na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

alebo písomne na vyššie uvedenú adresu.

V akom rozsahu a prečo spracovávame vaše údaje?

Spracovávame osobné údaje, ktoré ste nám sami poskytli, a to z nasledujúcich dôvodov (pre

naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu

ako podnikateľ alebo firma tiež IČO, DIČ prípadne IČDPH, číslo účtu, popr. telefón

nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, dodanie

tovaru a pod.) a vedeniu účtovníctva.

Ak ste našimi zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme,

aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie newslettrov

Vaše osobné údaje (email a meno) v minimálnej miere využívame za účelom priameho

marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z

oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po

dobu 3 rokov od poslednej objednávky/faktúry.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po

dobu 3 rokov od udelenia. Súhlas nám vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto

potvrdenie je jasným vyjadrením vášho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom

zaslanom e-maili, prípadne môžete svoj súhlas odvolať e-mailom na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Fotografická dokumentácia, referencie

Iba na základe vášho súhlasu môžeme použiť vaše fotografie, videá alebo písomné referencie

na svojich stránkach, a to do doby, než váš udelený súhlas odvoláte. Ten možno kedykoľvek

odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje

dlhšiu dobu k ich uchovanie alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na

stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti

webu.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných

údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať priamo v prehliadači, ktorý

používate:

Chrome,

Firefox,

Internet Explorer,

alebo iné.

Pokiaľ vás zaujímajú cookies viac, ďalšie informácie nájdete v sekcii Cookies Policy.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré

zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali

sme a udržujeme všetky dostupné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia,

ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov, najmä:

Zabezpečeným prístupom do našich počítačov (zabezpečené heslom).

Zabezpečeným prístupom do našich telefónov (zabezpečené heslom a čítačkou odtlačkov

prstov).

Zabezpečeným prístupom do našich e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským

menom a heslom).

Zabezpečeným prístupom do aplikácií na e-mailovú rozosielanie (zabezpečené menom a

heslom).

Zabezpečeným prístupom do fakturačných systémov (zabezpečené menom a heslom).

Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https).

Zabezpečeným prístupom do členských sekcií webu (zabezpečené užívateľským menom a

heslom).

Pravidelnou aktualizáciou softvéru.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo

v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Aké subjekty majú prístup k vašim osobným údajom?

Pre zaistenie riadneho fungovania našej spoločnosti majú prístup k osobným údajom aj

tretie subjekty. Ide o poskytovateľa marketingových služieb, poskytovateľa IT služieb

a poskytovateľa služieb spojených s odosielaním hromadného newslettera – Mailchimp.

Uskutočňujeme prenos údajov do tretích krajín?

Vaše údaje nebudeme odovzdávať do tretích krajín. Dáta spracovávame výhradne v

Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia

Európskej komisie.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z

týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami

spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní,

aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje považujete za neaktuálne alebo

neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše

nepresné údaje, ak si myslíte, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky

údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z

newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na prenosnosť: Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému,

budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – informácie vám pošleme v

strojovo čitateľnej podobe. Lehota plnenia do 14 dní.

Právo na výmaz (byť zabudnutý): Vaším ďalším právom je právo na vymazanie (byť

zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom

prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých

čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz si vyhradzujeme lehotu

14 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaný zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať

vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme

všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás

budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so

svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme radi, ak

najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a

prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

Emaily s inšpiráciou, článkami či produktmi a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník

na základe nášho oprávneného záujmu.

Ak zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch

prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom

zaslanom e-maili, alebo odhlásením sa z odberu na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachovávanie mlčanlivosti

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše

osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných

opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto

mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu

nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Používate profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov?

On Line Service Group s.r.o. v rámci svojich aktivít nevyužíva automatizované rozhodovanie a

profilovanie.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 31.01.2020 a nahrádzajú

predchádzajúce zásady pre Ochranu osobných údajov.

Cookies policy

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý je navštívenou webovou lokalitou uložený do

vášho počítača. Pri budúcej návšteve rovnakej webovej lokality potom umožní použiť

rovnaké predvoľby.

Nevyhnutné Cookies

Ide o cookies, ktoré potrebuje webová stránka, aby fungovala správne. Väčšinou sú dané

použitým CMS systémom. Ukladanie týchto cookies je dané nastavením vášho prehliadača,

takže ak si myslíte, že je to pre vás vhodné, zakážte ich ukladanie v prehliadači. Ide o

základné cookies, ktoré sa používajú napr. pri navigácii, bez ich povolenia nemusí webová

stránka fungovať správne.

Technické Cookies

Cookies, bez ktorých stránka funguje správne, ale ovplyvňujú vaše používanie stránky.

Ukladajú sa napríklad informácie o prihlásení (zapamätať si ma) alebo o iných častiach

stránky, ktoré môžete upraviť podľa seba.

Trakovacie Cookies

Ide o cookies, ktoré sa používajú na sledovanie správania sa návštevníkov stránky

(monitorovanie stránky). Na tejto stránke sa používa len Google Analytics. Všetky tieto

informácie sú agregované a z toho dôvodu anonymné. Napriek tomu môžete v spodnej lište

odmietnuť cookies, potom sa kód GA do stránky nevloží.

Ostatné Cookies tretích strán

Ide o cookies, ktoré sa ukladajú pri návšteve našej stránky, ale nemáme na ne vplyv.

Neukladajú žiadne osobné informácie, len informácie o zariadení, ktoré používate a

webovom prehliadači. Najčastejšie ide o: Google, Facebook, Vimeo, Youtube.

Cookies od Google. Tieto cookies vkladá prehliadač, pokiaľ používate služby od google (jeden

účet pre všetko). Nemôžeme ovplyvniť (vymazať) cookies v klientovom browseri, ktoré tam

vkladá iná doména, to nie je technicky možné. Môžete tomu zabrániť, ak sa odhlásite z

prehliadača (občas nepomôže ani inkognito). Podstatné je, že tieto cookies si podľa GDPR

ošetril google sám a ako ďalšiu cookie vkladá váš súhlas, ktorý ste mu dali, keď ste si vytvárali

google konto. Vloženie analytického kódu ovplyvniť môžete (viď trakovacie cookies).

Kontakt

Adres: Active Pro.s.r.o
Tadeusza Kościuszki 140, SKR. 2
34-530 Bukowina Tatrzańska
Biuro Obsługi Klienta
czynne (z wyjątkiem świąt) w godzinach:
poniedziałek - piątek 8:00-16:00
Tel: (+48) 223 078 745
W pryzpadku zamówenia pośrednictwem SMS.: (+48) 668 068 363
E-mail: pl.activepro@gmail.com